การเรียกร้องสินไหมผ่านบริการ AIA HEALTH CARE แฟกซ์เคลมประกันสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย

AIA Health Care คือ บริการพิเศษที่ให้คุณสามารถเรียกร้องสินไหมเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยตัวเองตามจำนวนที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมซึ่งแนบกับกรมธรรม์

AIA Health Care เป็นบริการที่มอบแก่ผู้ถือกรมธรรม์ซึ่งมีหมายเลขกรมธรรม์ขึ้นต้นด้วยอักษร “T” หรือ “U” ให้คุณสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลตามสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม (H&S) ตามจำนวนที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยตัวเอง โรงพยาบาลจะดำเนินการเรียกร้องสินไหมกับเอไอเอผ่านระบบโทรสารหรืออินเทอร์เน็ตเอง บริการนี้เปิดทุกวันเวลา 8.00 – 20.00 น. ในวันทำการ และ 8.30 – 20.00 น. ในวันหยุด

เรียกร้องสินไหมผ่านบริการ AIA HEALTH CARE

เมื่อต้องการใช้บริการ AIA Health Care ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความประสงค์กับ โรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการกับ เอไอเอ

 1. แสดงบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายแนบและออกโดยหน่วยงานราชการต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 2. แพทย์วินิจฉัยว่าจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในหรือรับการรักษาที่กำหนด
 3. โรงพยาบาลตรวจสอบสถานะสัญญาเพิ่มเติมกับระบบของเอไอเอ
 4. โรงพยาบาลส่งข้อมูลรายละเอียดการรักษาและค่าใช้จ่ายผ่านโทรสารหรืออินเทอร์เน็ตมาให้เอไอเอ เมื่อแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
 5. เอไอเอ จะพิจารณาเอกสารจากโรงพยาบาลและแจ้งผลการพิจารณากลับไป
  • กรณี เอไอเอ อนุมัติให้ใช้สิทธิในโครงการ AIA Health Care หากมีค่าใช้จ่ายที่เกินจากสิทธิที่ได้รับจากสัญญาเพิ่มเติม ผู้เอาประกันจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้น
  • หากคุณมีสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (HB) หรือค่าชดเชยรายวันจากโรคมะเร็ง (CR) หรือค่าชดเชยอุบัติเหตุ (AI, HU, HI, WI, WC) เอไอเอ จะพิจารณาเรื่องเรียกร้องดังกล่าว และส่งค่าสินไหมชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัยโดยตรง ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ (นอกจากกรณีผลประโยชน์โรคร้ายแรง ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ หรือผลประโยชน์อื่นที่จ่ายเป็นเงินก้อน และต้องใช้เอกสารอื่นๆ ประกอบ ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องผ่านตัวแทนหรือส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมมายังบริษัทได้โดยตรง)
  • กรณี เอไอเอ ลงความเห็นว่าไม่สามารถใช้สิทธิ AIA Health Care คุณสามารถส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมตามขั้นตอนปกติเมื่อออกจากโรงพยาบาลโดยใช้แบบฟอร์มของ Health Care พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับเพื่อให้บริษัทพิจารณาต่อไป

เงื่อนไขการใช้บริการ AIA HEALTH CARE

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติม “ค่ารักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (H&S)” ซึ่งมีผลบังคับแนบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันทำสัญญาหรือวันกลับสู่สถานะเดิมของสัญญา
 2. เอไอเอ จะเป็นผู้อนุมัติให้ใช้สิทธิผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์เมื่อได้พิจารณาเอกสารซึ่งส่งจากโรงพยาบาลทางโทรสารหรืออินเทอร์เน็ตแล้ว
 3. สิทธิ AIA Health Care จะใช้ได้กับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่แพทย์วินิจฉัยและลงความเห็นว่าจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน หรือรับการรักษาที่อยู่ในบันทึกสลักหลังสัญญาค่ารักษาพยาบาล “ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (H&S)”
 4. ใช้สิทธิได้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับเอไอเอ เท่านั้น
 5. สิทธิ AIA Health Care ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้ (กรณีเหล่านี้สามารถเรียกร้องสินไหมตามขั้นตอนปกติได้)
  • การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง และอายุกรมธรรม์ยังไม่ถึง 2 ปี
  • การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือเป็นข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือสัญญาเพิ่มเติม “ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (H&S)” ซึ่งแนบอยู่กับกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ละฉบับ
  • การเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลในช่วงผ่อนผันการชำระเบี้ยประกัน และไม่สามารถกู้อัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยได้
  • การเข้าพักในโรงพยาบาลเพื่อการตรวจสุขภาพ การพักฟื้น หรือการทำกายภาพบำบัด
  • กรณีที่ข้อมูลไม่ชัดเจนและบริษัทไม่สามารถสื่อสารทางโทรสารกับทางโรงพยาบาลเพื่อขอประวัติการรักษาเพิ่มเติมได้
  • กรณีที่จำเป็นต้องรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้การพิจารณานั้นถูกต้องและเป็นธรรม

 

 รายชื่อสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการ >>>  AIA HEALTH CARE