แผนมรดกชำระเบี้ยประกัน 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพ

แผนมรดกชำระเบี้ยประกัน 20 ปีได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ

[20PAY LIFE NON-PAR]
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ สร้างประกันชีวิตทุนสูง ชำระเบี้ยไม่สูงมาก
  • ชำระเบี้ยประกัน 20 ปีได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ หรือจนอายุครบ 99 ปี
  • กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • กรณีมีชีวิตอยู่เมื่อครบสัญญา รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • บริษัทยกเว้นการชำระเบี้ยประกันของแบบประกันภัยหลัก หากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี
    จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกัน WP