AIA Health Happy

AIA Health Happy สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย

AIA Health Happy
สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล ผลประโยชน์เหมาจ่าย
ผลประโยชน์สูงสุดเป็น 25 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
กรณีเป็นโรคร้ายแรง ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า และต่อเนื่องรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์
ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
เพิ่มวันคุ้มครองค่าห้องฯ สูงสุดถึง 365 วัน