แบ่งจ่ายกับบัตรเครดิต SCB ดีจังสบายๆ ได้นานสูงสุด 10 เดือน

แบ่งจ่ายกับบัตรเครดิต SCB ดีจังสบายๆ ได้นานสูงสุด 10 เดือน

แบ่งจ่ายเบี้ยประกัน กับบัตรเครดิต SCB ไทยพาณิชย์

 

“ยิ้มรับเปิดเทอม” รับ 1,000 คะแนน หรือ 100 บาท เมื่อคลิกเปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิต SCB เป็นเงินสด ผ่านทาง EasyNet วันนี้ – 31 ธ.ค. 57

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้โดย Login ที่ www.scbeasy.com เพื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (ชำระเงินคืนบางส่วนหรือเต็มจำนวน) หรือดีจังโอนเงินเข้าบัญชี (แบ่งชำระคืนรายเดือน) ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 31 ธันวาคม 2557
 • สงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน 100 บาท (สำหรับผู้ถือบัตรแฟมิลี่พลัส) หรือคะแนนสะสม 1,000 คะแนน (สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทอื่น) ต่อท่านตลอดรายการ โดยธนาคารจะโอนเครดิตเงินคืนหรือคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ขอให้บริการภายในไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ขอใช้บริการ
 • คะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนที่ได้รับนั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์เรียกคืนคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ SCB เบิกเงินสดล่วงหน้า
 • ผู้ถือบัตรสามารถขอใช้บริการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท (หรือไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ดังนี้ บัตรเงิน, บัตรทอง, บัตรเอ็กซ์ตร้า แพลทินัม, บัตรกอล์ฟ ไททาเนียม, บัตรแฟมิลี่พลัส และบัตรอัพทูมี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของบัตรเครดิต
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 20% ต่อปี ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน ณ วันทำรายการ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ SCB ดีจังโอนเงินเข้าบัญชี
 • ผู้ถือบัตรสามารถขอใช้บริการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท (หรือไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณฺิชย์ดังนี้ บัตรเงิน, บัตรทอง, บัตรเอ็กซ์ตร้า แพลทินัม, บัตรกอล์ฟ ไททาเนียม, บัตรแฟมิลี่พลัส และบัตรอัพทูมี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของบัตรเครดิตเลือกระยะเวลาผ่อนได้ 4, 6, 8, 10 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดพิเศษ 0.93% ต่อเดือน (เท่ากับอัตราดอกเบี้ย Effective rate 19.8% ต่อปี) มีผลถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
 • อัตราดอกเบี้ยคำนวณแบบคงที่ (Flat rate) โดยจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือน จะเท่ากับยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าบวกด้วยดอกเบี้ยทั้งหมดที่ต้องชำระตลอดระยะเวลาที่ขอผ่อนชำระ หารด้วยจำนวนงวดที่ขอผ่อนชำระ โดยจะถูกเรียกเก็บในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตในแต่ละเดือน
 • ในกรณีธนาคารอนุมัติแล้ว จะทำการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ตามที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้ต่อธนาคารเท่านั้น โดยจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทันที
 • รายการดีจังโอนเงินเข้าบัญชีจะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสม SCB Rewards หรือรับเครดิตเงินคืนสำหรับบัตรแฟมิลี่พลัส
 • ผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดผ่อนชำระต่อเดือนทั้งยอดตามที่เรียกเก็บ ไม่สามารถผ่อนชำระขั้นต่ำหรือชำระบางส่วนได้ หากมีการชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระต่อเดือนที่เรียกเก็บ ถือว่าผู้ถือบัตรผิดนัดชำระธนาคารมีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด วันครบกำหนดชำระของยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าในแต่ละงวด จะเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดชำระบัตรเครดิตปกติ ทั้งนี้ระยะเวลานับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเงินโอนจากธนาคารจนถึงวันครบกำหนดชำระงวดแรกอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 30 วัน
 • กรณีผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดเบิกถอนเงินสดทั้งหมดก่อนครบกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าทางโทรศัพท์ 0-2777-7777 และต้องชำระยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าที่คงค้างทั้งหมดโดยธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 3% ของยอดเงินโอนเข้าบัญชีทั้งหมด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • การอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางธนาคาร และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

ชำระเบี้ยประกันรายเดือนกับ aia scb

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *