แบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ AIA

แบ่งจ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคาร ซิตี้แบงค์ได้สบายๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

จัดการยอดใช้จ่าย เป็นแบ่งจ่ายรายเดือน

ความสุขไร้ขีดจำกัดกับบริการจาก Citibank ที่ให้คุณเปลี่ยนยอดที่คุณใช้จ่ายผ่านบัตรฯ มาเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน โดยคุณสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระคืนได้ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

[tabs] [tab title=”สิทธิประโยชน์”]
  • เลือกจำนวนเงินที่ต้องการผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้ตามต้องการ
  • เลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ สูงสุด 36 เดือน *จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องการผ่อนชำระ คือ 4,000 บาท ไม่รวมรายการเบิกเงินสดล่วงหน้า, ยอดจากโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้ และ ยอดฝ่อนชำระ ณ ร้านค้า
[/tab] [tab title=”ตัวอย่างการคำนวณการผ่อนชำระ”]

ตัวอย่างของการชำระเงินรายเดือน

จำนวนเงิน (บาท) ยอดแบ่งจ่ายต่อเดือน (บาท)*
6 เดือน ดอกเบี้ย 19.3% ต่อปี (0.95/เดือน) 9 เดือน ดอกเบี้ย 18.80% ต่อปี (0.89/เดือน)
4,000 705** 480***
10,000 1762** 1200***
20,000 3532** 2400***

 

* ตัวอย่างตามตารางยอดชำระข้างต้นเป็นยอดประมาณการ การคำนวณจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่ก้บยอดเงินที่ได้รับอนุมัติ

** จำนวนเงินดังกล่าว เป็นจำนวนเงินต้น และดอกเบี้ยที่ผู้เข้าร่วมรายการตกลงที่จะชำระ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective rate) 19.3% ต่อปีซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat rate) 0.95% ต่อเดือนสำหรับระยะเวลาผ่อนขำระที่ 6 เดือน

***จำนวนเงินดังกล่าว เป็นจำนวนเงินต้น และดอกเบี้ยที่ผู้เข้าร่วมรายการตกลงที่จะชำระ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective rate) 18.8% ต่อปีซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat rate) 0.89% ต่อเดือนสำหรับระยะเวลาผ่อนขำระที่ 9 เดือน

[/tab] [tab title=”วิธีสมัคร”]

กรุณาแจ้งยอดที่ท่านต้องการทำรายการ และระยะเวลาที่ท่านต้องการผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้ที่ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง โทร 1588 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

[/tab] [/tabs]

                  

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรม Citibank PayLite Conversion on Phone / Online

โปรแกรม Citibank PayLite on Phone (“โปรแกรม”) นี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ที่มีชื่อระบุอยู่ในใบสมัครนี้เท่านั้น การขอใช้โปรแกรมสามารถทำได้โดยการส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อมายังธนาคารซิตี้แบงก์(“ธนาคารฯ”) โดยทาง ไปรษณีย์ และ/หรือโทรสาร และ/หรือโดยมีคำสั่งผ่านบริการซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง และ/หรือโดยวิธี การอื่นใดอันแสดงให้ปรากฏถึงการมีคำสั่ง ให้ดำเนินการของผู้ขอใช้โปรแกรม ซึ่งได้กำหนดขึ้นไม่ว่าที่ได้มีอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีต่อไปในอนาคต และผู้ขอใช้โปรแกรมจะต้องปฎิบัติ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างล่างนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บัตรวีซ่า / มาสเตอร์การ์ด โดยให้ถือว่าการใช้โปรแกรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวงเงินบัตรเครดิต การพิจารณาและการอนุมัติจะขึ้นอยู่กับสถานภาพบัญชี ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติ และวงเงินอนุมัติให้เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของธนาคารฯ มื่อผู้ขอใช้โปรแกรม Citibank PayLite Conversion on Phone / Online ได้รับการอนุมัติแล้ว ธนาคารฯจะทำการเปลี่ยนยอดใช้จ่ายของท่านเป็นยอดแบ่งจ่าย รายเดือน ผู้ขอใช้โปรแกรมตกลงชำระเงินให้แก่ ธนาคารฯ ตามจำนวนเงินและกำหนดเวลาชำระเงินที่ระบุไว้ในหนังสืออนุมัติของโปรแกรม Citibank PayLite Conversion on Phone / Online และ/หรือในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตของผู้ขอใช้โปรแกรม หากผู้ขอใช้โปรแกรมประสงค์จะชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลา (Pre-termination) ผู้ขอใช้โปรแกรมจะต้องแจ้งให้ธนาคารฯ ทราบล่วงหน้าเป็น ลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งผ่านทาง เจ้าหน้าที่ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร. 1588 และต้องชำระเงินที่คงค้างทั้งหมด พร้อมทั้งค่าปรับจากส่วนต่าง ดอกเบี้ยระหว่างดอกเบี้ยที่ผู้ขอใช้โปรแกรมได้ชำระให้แก่ธนาคารฯ แล้วภายใต้โปรแกรม Citibank PayLite Conversion on Phone / Online นี้ กับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตาม ที่ธนาคารฯ เรียกเก็บจากลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารฯ ที่คำนวณจากยอดเงินของผู้ขอใช้ โปรแกรมทั้งจำนวน โดยเริ่มคิดนับจาก วันที่เกิดรายการนั้นๆ จนถึงวันที่ธนาคารฯ ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดของผู้ขอใช้โปรแกรมภายใต้โปรแกรม Citibank PayLite Conversion on Phone / Online จนครบถ้วน จำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือนจะได้แก่เงินต้น และดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในแต่ละงวด โดยจะคำนวณดังนี้ (1.) เงินต้น: จำนวนเงินต้นที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือนจะเท่ากันในทุกๆงวด โดยคำนวณจากยอดเงินต้นหารด้วยจำนวนเดือนของระยะเวลา การผ่อนชำระเงินคืน และ (2.) ดอกเบี้ย: ดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระสำหรับงวดแรกจะคิดนับจาก วันที่ผู้ขอใช้โปรแกรม Citibank PayLite Conversion on Phone / Online ได้รับการอนุมัติ จนถึงวันสรุปรอบบัญชีบัตรเครดิตที่ตรงกับงวดแรก และสำหรับงวดถัดๆ ไป จะคิดจากวันสรุปยอดบัญชีครั้งก่อน จนถึงวันสรุปยอดบัญชีบัตรเครดิตที่ตรงกับงวดชำระนั้น ๆ ซึ่งจำนวนเงินต้นตาม (1.) และดอกเบี้ยตาม (2.) ดังกล่าว จะถูกเรียกเก็บผ่านบัญชีบัตรเครดิตของผู้ขอใช้โปรแกรม เป็นประจำทุกๆ เดือนตลอดระยะเวลาของโปรแกรม จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระรวมถึงดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระจะถูกเรียกเก็บทันทีที่มีการยกเลิกบัญชีบัตรเครดิตไม่ว่า ในกรณีใดๆ ก็ตาม หากผู้ขอใช้โปรแกรมชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตปกติซึ่งค้างชำระทั้งหมดในเดือนก่อน รวมทั้งผู้ขอใช้โปรแกรมชำระเงิน ที่เรียกเก็บตาม โปรแกรมก่อนหรือตรงตามกำหนดชำระเวลาในแต่ละเดือน ธนาคารฯจะไม่เรียกเก็บเงินเพิ่มใดๆ จากผู้ขอใช้โปรแกรม แต่หากผู้ขอใช้โปรแกรม ชำระ เงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตปกติเป็นจำนวนน้อยกว่าเงินซึ่งค้างชำระ ทั้งหมดในเดือนก่อน จะถือว่าผู้ขอใช้โปรแกรมได้ค้างชำระบัตรเครดิต ที่ผู้ขอใช้โปรแกรมมีอยู่ ในกรณีนี้ผู้ขอใช้โปรแกรมจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของจำนวนเงินที่ค้างชำระนั้นตามอัตราที่ ธนาคารฯ ประกาศกำหนด ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ๆ ข้อกำหนดพิเศษ (9.1)ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ โดยจะมีหนังสือแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน (9.2) โปรแกรมนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารฯ กำหนด เท่านั้น จะไม่รวมถึงผู้ถือบัตรฯ ท่านอื่นๆที่มิได้ระบุไว้ อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือ มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข ของการใช้ บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ถ้อยคำใดๆที่ใช้ในโปรแกรมนี้ หากมิได้กล่าวไว้เป็นประการอื่นเป็นการเฉพาะเจาะจงแล้ว ให้มีความหมาย เหมือนในข้อกำหนด และเงื่อนไขของการใช้บัตรเครดิตซิตี้แบงก์วีซ่า / มาสเตอร์การ์ดทุกประการ วันครบกำหนดชำระของโปรแกรมนี้ในแต่ละงวดผ่อนชำระ จะเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดชำระปกติ ของบัญชีบัตรเครดิต ของผู้ขอใช้โปรแกรม โดยผู้ขอใช้โปรแกรมจะต้องชำระเงินผ่อนชำระงวดแรกพร้อมดอกเบี้ย ในวันครบกำหนดชำระปกติของบัญชีบัตรเครดิต ของผู้ขอใช้โปรแกรมในรอบบัญชีที่ผู้ขอใช้โปรแกรม Citibank PayLite Conversion on Phone / Online ได้รับการอนุมัติตามโปรแกรมนี้ ทั้งนี้ผู้ขอใช้โปรแกรม ตกลงและรับทราบว่า วันถึงกำหนดชำระงวดแรกอาจจะมีระยะเวลามากกว่าหรือน้อยกว่า 30 วัน นับจากวันที่ผู้ขอใช้ได้รับอนุมัติโปรแกรม Citibank PayLite Conversion on Phone / Online คะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ดของยอดใช้จ่ายที่ท่านทำรายการ PayLite Conversion on Phone / Online จะถูกหักออกในวันที่ทำรายการ PayLite Conversion on Phone / Online และท่านจะได้รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดคืนจากยอดแบ่งจ่ายรายเดือนจากโปรแกรมนี้[/toggle]

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *